Privātuma politika

Sadaļas mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par Mozaīkas veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, sadarbības līgumos, nolikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informācija par pārzini

Biedrība "LGBT un viņu draugu apvienība MOZAĪKA" (turpmāk - Mozaīka), reģistrācijas numurs: 40008100122, juridiskā adrese: Stabu iela 19-2, Rīga, LV-1011. Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 28440340 vai rakstot uz sekojošu e-pasta adresi: office@mozaika.lv.

Datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam apstrādi personas datiem, kuri var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās darbības ietvaros. Šis paziņojums attiecas uz šādām datu subjektu kategorijām:

 • Mozaīkas biedri;
 • Sūdzību, iesniegumu un korespondences iesniedzēji;
 • Sadarbības partneri to pārstāvji un kontaktpersonas;
 • Tīmekļvietnes apmeklētāji;
 • Biroja apmeklētāji, kad tiek veikta videonovērošana

Sadaļas mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, sadarbības līgumos, nolikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo sadaļu.

Informējam Jūs, ka šajā sadaļā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi. Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam personas datus?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

 • Normatīvos aktos noteikto prasību, kas piemērojami Mozaīkas darbību izpildei

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan Biedrību un nodibinājumu likuma prasības, gan arī grāmatvedības un nodokļu likumu prasības, Arhīvu likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 1) juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas "c." punkts)

 • Mozaīkas darbības popularizēšana un informēšanas aktivitāšu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mēs varam izmantot Mozaīkas darbinieku un biedru personas datus, lai veidotu un izplatītu publicitātes materiālus (teksta, foto, video formā) gan speciāli veidotus, gan iegūtus no dažādiem pasākumiem, lai popularizētu Mozaīkas vai tās biedru darbību un informētu biedrus vai plašāku sabiedrību par Mozaīkas darbību. Pasākumos, ko rīko Mozaīka un kuros tiek veikta fotografēšanai vai video ieraksts, dalībniekus redzamā veidā brīdina par šādu datu apstrādi. Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 1) piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts); 2) pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas "f." punkts).

 • Mozaīkas iekšējās darbības nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams fiksēt informāciju par Mozaīkas valdes sēžu un biedru sapulces dalībniekiem un to norisi, kā arī informāciju par Moaīkas valdes pretendentu pieredzi un zināšanām. Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 1) pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas "f." punkts).

 • Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un izmeklēšana

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams piefiksēt informāciju par mūsu telpu apmeklētājiem, veikt mūsu biroja un īpašumu videonovērošanu, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju tiesām un citām valsts iestādēm, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai. Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 1) pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas "f." punkts).

 • Sīkdatņu apstrāde mājaslapā

Mozaīkas tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai atcerētos vai esat jau piekritis tam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiks, ilgums, skatītākās sadaļas). Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu. Ar tām tiek apkopota standarta žurnālierakstu informācija (pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese) un anonīma informācija par Jūsu darbībām tīmekļa vietnē. Mēs Jūsu datus neizmantojam profilēšanai vai automatizēto lēmumu pieņemšanai, kas rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā būtiski ietekmē Jūs.

Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no šādiem veidiem:

 • no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums savu informāciju;
 • no Mozaīkas biedra vai citām trešajām personām, ja informācija nepieciešama Mozaīkas darbības nodrošināšanai;
 • ar tehniskiem līdzekļiem (piemēram, videonovērošanas kameras ierakstos).

Kas var piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei. Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • Mozaīkas biedri, ciktāl tas nepieciešams Mozaīkas mērķu sasniegšanai;
 • Mozaīkas valde vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, informācijas sistēmas izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;
 • valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;
 • trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs tiesiskais pamats un samērīgs apjoms.

Vai Jūsu personas dati tiks sūtīti ārpus ES vai EEZ valstīm?

Mozaīka personas datus apstrādā galvenokārt savā juridiskajā adresē vai Mozaīkas rīkotajos pasākumos ārpus tās. Mēs nenododam personas datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Kur var iesniegt sūdzību par personas datu apstrādes jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā.

Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu personas datus apstrādājam, lai izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un, lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi.