en-Civilās savienības likums: par šodienas Saeimas lēmumiem

14/06/2022

2022.gada 31.martā noteikti esat ievērojuši, ka sociālos medijus un ziņu platformas ir pārņēmušas ziņas par Saeimā notikušo kontekstā ar likumprojektu "Civilās savienības likums". Šajā sakarā Mozaīka vēlas viest skaidrību saviem biedriem, atbalstītājiem un lasītājiem par svarīgākajām aktualitātēm.

Notikumu priekšvēsture

2020.gada 12.novembrī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr.2019-33-01 "Par Darba likuma 155.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110.panta pirmajam teikumam", kas atzina Darba likuma 155.panta pirmo daļu, ciktāl tā neparedz aizsardzību un atbalstu bērna mātes partnerei sakarā ar bērna piedzimšanu, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110.panta pirmajam teikumam un spēkā neesošu no 2022.gada 1.jūnija.

Satversmes tiesa ir norādījusi, ka Satversmes 110.panta pirmajā teikumā ir ietverti divi likumdevēja pienākumi: 1) nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību; 2) nodrošināt ģimenes sociālo un ekonomisko aizsardzību un atbalstu. Likumdevēja pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību prasa noteikt sociālajā realitātē pastāvošo ģimenes attiecību tiesisko regulējumu, proti, noregulēt šo attiecību dalībnieku personiskās un mantiskās attiecības. Savukārt pienākumu nodrošināt ģimenes sociālo un ekonomisko aizsardzību un atbalstu likumdevējs var izpildīt, konkretizējot likumā ģimenes tiesības uz īpašu aizsardzību un atbalstu, proti, paredzot likumā dažādus ģimenes aizsardzības un atbalsta pasākumus. Abi no Satversmes 110.panta pirmā teikuma izrietošie likumdevēja pienākumi ir savstarpēji cieši saistīti. Ja valsts nenodrošina ģimenes juridisko aizsardzību, proti, nenosaka ģimenes attiecību tiesisko regulējumu, tad nav iespējams šo attiecību dalībniekiem nodrošināt arī Satversmes 110. panta pirmajā teikumā ietvertās sociālās un ekonomiskās tiesības (sk. Satversmes tiesas 2020.gada 12.novembra sprieduma lietā Nr.2019‑33‑01 12.3. punktu, sal. sk. Satversmes tiesas 2019.gada 5.decembra sprieduma lietā Nr.2019‑01-01 16.2.1. un 16.2.2.punktu).

Kas notika tālāk?

Saeimas Juridiskās komisijas darba grupas un Sociālo un darba lietu komisijas darba grupas kopsēdē 2022.gada 1.februārī tika izskatīts Tieslietu ministrijas izstrādātais tiesiskā regulējuma projekts ārpus laulības kopā dzīvojošu personu personisko un mantisko tiesību aizsardzības jautājumu risināšanai - Civilās savienības likums. Ņemot vērā Juridiskās komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas darba grupu kopsēdē nolemto, 2.februārī Saeimā tika iesniegts likumprojekts "Civilās savienības likums" un tā anotācija.

Notikumi Saeimas Juridiskajā komisijā

Saeimas Juridiskā komisija 2022.gada 8.martā pēc plašām diskusijām ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, lēma virzīt izskatīšanai Saeimā likumprojektu "Civilās savienības likums". Likumprojekta mērķis ir nodrošināt personu, kuras noslēdz civilo savienību, personisko un mantisko tiesību aizsardzību, un tas paredz arī civilās savienības noslēgšanas un izbeigšanas kārtību. Plānots noteikt, ka civilā savienība ir divu fizisku pilngadīgu personu notariāli noslēgta vienošanās, kas nodibina vai izbeidz personu savstarpējās nemantiskās un mantiskās tiesības un pienākumus. Tāpat paredzēts, ka civilo savienību būs aizliegts noslēgt personām, kuras ir laulībā vai ir noslēgušas civilo savienību ar citu personu un tā ir spēkā. Tāpat plānots, ka civilo savienību būs aizliegts noslēgt arī radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem, māsām, pusbrāļiem, pusmāsām un adoptētājiem ar adoptējamiem. Iecerēts noteikt, ka ar civilās savienības noslēgšanu pusēm būs savstarpējs pienākums gādāt un atbalstīt vienai otru, rūpēties par kopīgo mājsaimniecību atbilstoši katras puses ienākumiem. Plānots, ka civilā savienība tiks noslēgta bez termiņa un būs spēkā līdz tās izbeigšanai.

Notikumi Saeimas sēdē

2022.gada 31.martā Saeimas sēdes darba kārtībā tika iekļauts jautājums par likumprojekta "Civilās savienības likums" nodošanu turpmākajam darbam Saeimas Juridiskajai komisijai, vienlaikus Juridsikā komisija ir lūgusi izskatīt likumprojektu arī 1.lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas Juridiskājā komisijā. Šāds Juridiskās komisijas lēmums izskaidrojams ar to, ka plašas debates par likumprojekta konceptuālu atbalstīšanu jau notika iepriekš komisijas sēdēs. Jāņem vērā, ka likumprojektu bija plānots izskatīt Saeimas sēdē jau 2022.gada 24.martā, taču atsevišķi Saeimas deputāti lūdza šo likumprojektu izslēgt no attiecīgās dienas Saeimas darba kārtības, tādējādi pārceļot tā izskatīšanu uz 1 nedēļu.

Ņemot vērā Saeimas kārtības ruļļa noteiktās deputātu tiesības, tad 2022.gada 31.martā, kad bija paredzēts izskatīt likumprojektu "Civilās savienības likums", atsevišķi deputāti atkārtoti lūdza izslēgt šo likumprojektu no Saeimas sēdes darba kārtības. Šajā jautājumā Saeimā notika balsojums, kurā Saeimas vairākums neatbalstīja šādu priekšlikumu un ar balsojumu 25 PAR; 40 PRET; 2 ATTURAS nolēma tomēr izskatīt likumprojektu Saeimas sēdē.

Turpmākajā Saeimas sēdes daļā tika lemts par likumprojekta nodošanu Saeimas Juridiskajai komisijai darbam un tā sagatavošanai turpmākajajiem lasījumiem. Arī šajā jautājumā Saeima lēma par labu likumprojekta turpmākai virzībai Saeimā un ar balsojumu 42 PAR; 32 PRET; 0 ATTURAS nolēma to nodot Saeimas Juridiskajai komisijai.

Ņemot vērā, ka Saeimas Juridiskā komisija lūdza Saeimu likumprojektu uzreiz izskatīt arī 1.lasījumā tajā pašā Saeimas sēdē, Saeimas deputātiem bija jālemj par likumprojekta atkārtotu iekļaušanu Saeimas 2022.gada 31.marta darba kārtībā, taču šoreiz jau lemjot to apstiprināt konceptuāli 1.lasījumā. Ņemot vērā, ka atsevišķi deputāti nevēlājās spert šādu soli, tika pieprasīts deputātu balsojums, kurā arī šoreiz Saeimas vairākums lēma atkārtoti iekļaut likumprojektu tā izskatīšanai 1.lasījumā ar balsojumu 40 PAR; 36 PRET; 0 ATTURAS.

Pēc plašām debatēm par Civilās savienības likuma konceptuālu akceptēšanu turpmākai virzībai un darbam, Saeimas deputātu vairākums lēma apstiprināt likumprojektu 1.lasījumā, nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz 2022.gada 21.aprīlim. Civilās savienības likums 1.lasījumā tika atbalstīts ar balsojumu 41 PAR; 7 PRET; 2 ATTURAS.

Kas notiks tālāk?

Atbilstoši Saeimas lēmumam, Juridiskā komisija turpinās skatīt Civilās savienības likumu un sagatavos to izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā (vispārējā kartībā Saeimā likumus apstiprina trīs lasījumos). Šobrīd Saeimas Juridiskā komisija gaidīs priekšlikumus likumprojektam un pēc priekšlikumu iesniegšanas termiņa beigām, turpinās to skatīt savās komisijas sēdēs. Mozaīka aktīva sekos līdzi notiekošajam Saeimas Juridiskājā komisijā, kā arī sniegs konstruktīvus priekšlikumus un piedalīsies diskusijās ar Saeimas deputātiem, lai jau ar sākotnēji labo iniciatīvu varētu sasniegt plašāku tiesību aizsardzību tiem pāriem, kuri nav noslēguši laulību.

Likumprojekts "Civilās savienības likums" un tā Anotācija