en-Mozaīka nodrošinās atbalstu tiesā atzīt viendzimuma partneru ģimenes pastāvēšanas faktu

23/02/2022

Ko nosprieda Augstākā tiesa?

2021.gada 10.decembrī starptautiskajā cilvēktiesību dienā, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments pieņēma spriedumu lietā Nr. SKA-[B1]/2021, kurā Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicēju pieteikums par viena dzimuma pāra ģimenes juridisku atzīšanu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.

Senāts konstatēja, ka apgabaltiesa ir nepareizi secinājusi, ka viena dzimuma pāra ģimenes juridiskā aizsardzība ir tiesībpolitiska izšķiršanās. Satversmes tiesa jau ir atzinusi, ka Latvijas Republikas Satversmes 110.panta pirmais teikums uzliek likumdevējam pienākumu nodrošināt šādu ģimeņu juridisko aizsardzību, kas ietver arī pienākumu nodrošināt iespēju juridiski nostiprināt savas attiecības un tikt valsts atzītām par ģimeni. Pienākums nodrošināt viena dzimuma pāra ģimenēm juridisko aizsardzību izriet arī no cilvēka cieņas principa, kas prasa atzīt visu cilvēku vienvērtību.

Senāts savā spriedumā norādīja, ka tiesiskā un demokrātiskā valstī administratīvās tiesas kā tiesību piemērotājs nevar atteikties nodrošināt Satversmē garantētu tiesību īstenošanu konkrētā situācijā tikai tāpēc, ka šo tiesību īstenošanas kārtība nav noteikta ar likumu. Lai nodrošinātu Satversmes normu efektīvu īstenošanu un nepieļautu, ka Satversme kļūst tikai par deklaratīva rakstura dokumentu, tiesību piemērotājam ir pienākums rast risinājumu ar juridiskām metodēm.

Lietā tika konstatēts, ka tā kā pieteicēju mērķis ir panākt, lai tieši valsts atzītu viņu attiecības par ģimenes attiecībām un akts, ar kuru valsts parasti atzīst kādas attiecības par ģimenes attiecībām un tās juridiski nostiprina, ir publiski tiesisks, tādējādi Senāts atzina, ka konkrētajā situācijā ir iespējams pēc analoģijas piemērot Administratīvā procesa likuma normas (184.panta pirmās daļas 3.punkts un 256.pants), kas paredz iespēju pieteicējiem iesniegt pieteikumu un tiesai taisīt spriedumu par publiski tiesisku attiecību pastāvēšanu vai nepastāvēšanu.

Senāts arī norādīja, ka līdz brīdim, kad likumdevējs būs izveidojis atbilstošu tiesisko regulējumu, spriedums, ar kuru ir konstatēts, ka konkrētu personu attiecības ir atzīstamas par ģimenes attiecībām Satversmes 110.panta izpratnē, aizstās valsts īstenotu šo attiecību reģistrāciju. Līdz ar to tas var tikt izmantots citās situācijās, kad nepieciešams pamatot, ka šīm personām ir nodrošināmas kādas ģimenēm paredzētas tiesības.

Ko tas nozīmē praksē?

Senāta spriedums un tajā sniegtās atziņas ir jauns pavērsies lietā, kas skar viendzimuma partneru ģimeņu tiesību aizsardzību. Satversmes tiesa savos iepriekšējos spriedumos jau norādīja, ka no Satversmes 110.panta un cilvēka cieņas principa, likumdevējam ir pozitīvs pienākums nodrošināt viendzimuma partneru ģimeņu juridisku atzīšanu un sociālo un ekonomisko aizsardzību.

Šajā lietā Augstākā tiesa ir spērusi soli tālāk un, secinot, ka likumdevējs nav izpildījis savu pienākumu un nav nodrošinājis tādu normatīvo tiesību regulējumu, kurš paredz viendzimuma partneru ģimenēm tiesības tikt atzītām no valsts puses, nosprieda, ka šādu valsts atzīšanu var veikt adminsitratīvās tiesas. Šāds pieeja kalpotu par pagaidu regulējumu kamēr likumdevējs nepieņems efektīvu regulējumu, kas nodrošinās viendzima partneru ģimeņu tiesību aizsardzību atbilstoši Satversmes 110.pantam un cilvēka cieņas principam.

Praksē tas nozīmē, ka ikviena viendzimuma partneru ģimene ir tiesīga vērsties administratīvajā tiesā ar pietiekumu par publisku tiesisku attiecību konstatēšanu, proti, ka konkrētu personu attiecības ir atzīstamas par ģimenes attiecībām Satversmes 110.panta izpratnē. Šāds fakts tiktu apstiprināts ar tiesas spriedumu. Vēlāk šāds spriedums var tikt izmantots citās situācijās, kad nepieciešams pamatot, ka šīm personām ir nodrošināmas kādas ģimenēm paredzētas tiesības, piemēram, kāda veida pabalsts vai atvieglojums.

Kā pieteikties atbalstam?

Viendzimuma partneru ģimenes, kurām nav pieredzes vai zināšanas administratīvajās tiesībās tiek aicinātas pieteikties atbalstam, kurā Mozaīka un kustība "Dzīvesbiedri" palīdzēs ģimenei sagatavot pieteikumu adminstratīvajai tiesai, lai konstatētu ģimenes attiecības Satversmes 110.panta izpratnē. Pieteikuma sagatavošana būs bezmaksas, vienlaikus tām ģimenēm, kurām kādu apsvērumu dēļ ir finansiāli sarežģīti veikt valsts nodevas apmaksu pieteikuma iesniegšanai tiesā, Mozaīka izvērtēs iespēju rast atbalstu ģimenei arī valsts nodevas apmaksai.

Fakta tiesiskā konstatēšana vēl negarantē visu ģimenes sociālo un ekonomisko tiesību aizsardzību, bet ir pirmais solis uz to.

Lai pieteiktos atbalstam, sazinies ar Mozaīku, rakstot uz e-pastu: legal@mozaika.lv