Mozaīka 2024

2023-06-14

Projekta Projekta mērķis ir stiprināt "Mozaīkas" kā Latvijā vadošās LGBT kopienas cilvēktiesību aizstāvības organizācijas stratēģisko darbību, turpināt darbu pie politikas dokumentu, tiesiskās un normatīvās bāzes pilnveidošanas LGBT tiesību jomā, naida runas un naida noziegumu ierobežošanā, uzlabojot tiesībsargājošo iestāžu kapacitāti, veidojot tiesu un izmeklēšanas praksi, un tādējādi samazināt diskriminējošas un neiecietīgas attieksmes izpausmes pret LGBT cilvēkiem.

Projekta ietvaros tiks turpināts jau iesāktais darbs pie interešu aizstāvības, liekot uzsvaru uz visu ģimeņu tiesisko, ekonomisko un sociālo aizsardzību, naida runas un noziegumu, un veselības nozares, īpaši aprūpes pieejamības jautājumiem. "Mozaīkas" interešu aizstāvības kapacitātes un stratēģiskās ilgtspējas stiprināšanai tiks izveidota papildus Konsultatīvā padome, kas sastāvēs no dažādiem jomu ekspertiem, vienlaikus naida runas monitoringa un saturiskās analīzes rezultātā tiks iegūti datos balstīti argumenti politikas dokumentu un normatīvo aktu papildināšanai un pilnveidošanai. Projekta ietvaros arī tiks veikti ikgadējie pētījumi par LGBT kopienas pašreizējo stāvokli Latvijā, tai skaitā sabiedriskās domas aptaujas, kurās tiks iegūti aktuāli dati par sabiedrības attieksmi pret LGBT (tai skaitā par sabiedrības attieksmi pret esošajiem un potenciālajiem likumdošanas procesiem), kā arī tiks aptaujāti LGBT kopienas cilvēki, lai uzzinātu viņu objektīvās un subjektīvās labklājības izmaiņas pēdējos gados, iegūstot datos balstītus argumentus citās aktivitātēs realizētajai interešu aizstāvībai. Galvenā aktivitāšu mērķagrupa būs politiķi, politikas veidotāji un citi lēmuma pieņēmēji, kuru lēmumi būtiski ietekmē LGBT tiesību un plašāku cilvēktiesību stāvokli Latvijā. Aktivitātes tiešā veidā pozitīvi ietekmēs arī LGBT kopienu kā īstermiņā, tā ilgtermiņā.

Projekta ietvaros tiks veiktas aktivitātes, kas mērķētas uz sabiedrības un profesionāļu izglītošanu par LGBT jautājumiem un iekļaujošākas attieksmes veicināšanu. Pamatojoties uz jau pētījumos iegūtajiem datiem par aktuālo situāciju LGBT tiesību jomā, tiks izstrādātas īpašas apmācības, lai uzlabotu LGBT kopienas sociālo un tiesisko stāvokli un veicinātu uzticēšanos valstij un valsts insitūcijām. Projekta ietvaros tiks dots ieguldījums skolotāju, sociālo darbinieku, tiesībsargājošo iestāžu un veselības nozares profesionāļu un psihologu zināšanu un prasmju pilnveidošanā par specifiskiem LGBT kopienai nozīmīgiem jautājumiem, tādējādi mazinot LGBT negatīvo pieredzi valsts, pašvaldību un privātā sektora pakalpojumu saņemšanā, vienlaikus veicinot piederības sajūtu darba vietai, kopienai un valstij kopumā.

Projekts izpildes termiņš - 18 mēneši - saturiski pamatojams ar stratēģisku un mērķtiecīgu darbu LGBT tiesību un cilvēktiesību problemātikas (nepieciešamību ieviest visaptverošu normatīvo aktu ietvaru visu ģimeņu aizsardzībai, naida runas un naida noziegumu pret LGBT un citām dažādības grupām izplatību, diskrimināciju un vardarbību pret LGBT kopienu, zemo institucionālās uzticības līmeni LGBT cilvēku vidū, psihoemocionālās veselības problēmu izplatību LGBT cilvēku vidū) risināšanai. Interešu aizstāvības process prasa ilgstošu darbu, ņemot vērā likumdošanas un politikas veidošanas procesu virzības lēno tempu un neparedzamību. Mēģinājumi ieviest kopdzīves regulējumu aizsākās jau 2010. gadā un, neskatoties uz būtisko progresu Civilās savienības likumprojekta virzībā pēdējo sešu mēnešu laikā, likums vēl nav ticis pieņemts galīgajā lasījumā, kas norāda uz politiskajiem izaicinājumiem LGBT interešu aizstāvībā un no tā izrietošo nepieciešamību pēc ilgtermiņa plānošanas.

Projekta pamata mērķa grupa, uz kuru vērsti visu projekta aktivitāšu rezultāti, ir LGBT kopiena. Grupas izvēle balstīta tajā, ka "Mozaīka" dibināta kā LGBT kopienas interešu aizstāvības organizācija, un nostiprinājusi savu ilggadējo pieredzi tieši LGBT tiesību aizstāvībā, kā arī ekspertīzi cilvēktiesību nozarē kopumā. Tāpat projekta mērķa grupas ir valsts, pašvaldību un tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, uz kuriem tiks vērstas aktivitātes interešu aizstāvības jomā, līdztekus tam izdalāma ekspertu un profesionāļu mērķa grupa, kā arī LGBT aktīvistu, viedokļu līderu un brīvprātīgo grupa.

Projektu "Mozaīka 2024" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.