Par Mozaīku

Mozaīka ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2006. gadā ar mērķi uzlabot LGBT cilvēku tiesisko stāvokli Latvijā. Mozaīkas dibinātājus, biedrus un atbalstītājus vieno izpratne par to, ka veselīga un stipra demokrātija var veidoties valstīs, kur katrs iedzīvotājs jūtas līdzvērtīgs, brīvs veidot savu profesionālo un privāto dzīvi pēc saviem ieskatiem un drošs par to, ka valsts viņa tiesības aizstāvēs.

Ilgtermiņa virsmērķi

  • Neiecietības izskaušana uz seksuālās orientācijas pamata un dzimuma identitātes vai tās izpausmes pamata.
  • Sekmēt Latvijas normatīvo aktu sakārtošanu, atbilstoši starptautiskajām normām un citu valstu labajai praksei cilvēktiesību jomā.
  • Sekmēt sabiedrības izglītošanu par dažādu seksuālo orientāciju un dzimumu identitāšu esamību un ar to saistītiem jautājumiem.
  • Sekmēt sabiedrības izpratni par ģimenes modeļu dažādību un sekmēt to tiesību juridisku atzīšanu.
  • Stiprināt un atbalstīt LGBT kopienu un iestāties par LGBT kopienas interesēm Latvijā un pasaulē.

Struktūra

  • Mozaīka ir biedru organizācija. Tās pārvaldes institūcijas ir biedru kopsapulce un valde.
  • Biedru kopsapulce tiek sasaukta reizi gadā. Tajā ievēl valdi, priekšsēdētāju, revidentu.
  • Valde vada un pārstāv Mozaīku, atbild par biroja un finansiālo darbību, lietvedību, darbiniekiem un brīvprātīgajiem. Valdes locekļa darbs ir brīvprātīgs.

Mozaīkas valde

Mozaīkas izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem. Mozaīku pārstāv valdes priekšsēdētāja atsevišķi vai jebkuri citi divi valdes locekļi kopīgi.

Kristīne Garina

Valdes priekšsēdētāja

Es darbojos Mozaīkā, jo katram pašam ir jābūt tām pārmaiņām, ko grib redzēt pasaulē.

Kaspars Zālītis

Valdes loceklis

Es darbojos Mozaīkā, jo ticu, ka pārmaiņas ir iespējamas.

Aleksandrs Ivanajevs

Valdes loceklis

Gribi pārmaiņas? Radi tās! Darbojoties Mozaīkā man ir iespēja līdzdarboties pārmaiņu radīšanā.

Jana Jarinovska

Valdes locekle

Es ticu, ka sabiedrība ir pieņemoša un atvērta - tikai jāmācās empātija, jo ne vienmēr ir jāsaprot, lai pieņemtu.

Elīna Geida

Valdes locekle

Es darbojos, lai palīdzētu pārmaiņām notikt un izglītojoties nodotu vēstījumu un informāciju sabiedrībai.


Kontakti un rekvizīti

Nosaukums: LGBT un viņu draugu apvienība Mozaīka
Reģistrācijas numurs: 40008100122
Juridiskā adrese: Stabu iela 19-2, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 28440340
E-pasts: office@mozaika.lv
Banka: A/S Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konta numurs: LV62HABA0551012826666


Publiskā informācija