Satversmes tiesa izskatīs divus LGBT kopienai nozīmīgus pieteikumus

2020-08-29

Pēc vairāk nekā 20 gadiem, kopš savu darbību uzsāka Latvijas Republikas Satversmes tiesa, tās darba kārtībā ir nonākušas pirmās lietas, kuru iznākums var būt pagrieziena punkts ilgstošajam stagnācijas periodam, kurā politiķi nevēlējās uzklausīt LGBT kopienas jautājumus vai arī izlikās, ka nekādu problēmu nepastāv, atkārtojot sev un citiem, ka Latvijā LGBT kopiena netiek diskriminēta.

Satversmes tiesa ir neatkarīga tiesu varas institūcija, kura izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Pieteikumu Satversmes tiesā, ko juridiski sauc par konstitucionālo sūdzību, ir tiesīga iesniegt ikviena persona, kura uzskata, ka ar likumu vai citu normatīvo aktu ir aizskartas viņas Latvijas Republikas Satversmē ietvertās pamattiesības. Tiesības iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā ir arī citām ar likumu noteiktām valsts varas institūcijām, piemēram, Latvijas Republikas Tiesībsargam, ģenerālprokuroram.

Līdz šim Satversmes tiesā ir bijusi nonākusi viena lieta, kas bijusi saistīta ar LGBT kopienai svarīgām tiesībām un proti, tā bija 2017.gada lieta, kurā Administratīvā rajona tiesa lūdza Satversmes tiesu atzīt Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta pirmās daļas un Civillikuma 35.panta otro daļu, ciktāl tās neparedzēja viendzimuma pāru attiecību reģistrāciju, par neatbilstošām Satversmes 91., 96. un 110.pantam. Diemžēl konkrētajā lietā Satversmes tiesa nemeklēja atbildi, vai likuma normas, kuras neparedzēja viendzimuma pāriem reģistrēt savas attiecības ir Satversmei neatbilstošas, jo pieteikumā tika konstatēti būtiski trūkumi attiecībā uz juridisko pamatojumu, kuru dēļ tas netika izskatīts.

Lieta par bērna bioloģiskās mātes partneres tiesībām uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas

Satversmes tiesas lieta Nr. 2019-33-01

2019.gada nogalē tika piedzīvots savā veidā vēsturisks mirklis, jo Satversmes tiesa nolēma pieņemt un uzsākt lietu jautājumā par to, vai likuma normas, kas bērna bioloģiskās mātes partnerei neparedz tiesības uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas, atbilst Satversmes 110.panta pirmajam teikumam - Valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Pieteikuma iesniedzēja un viņas partnere ir attiecībās vairāk nekā 10 gadus un dzīvo kopīgā mājsaimniecībā, tādējādi Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka viņi veido ģimeni, atbilstoši Satversmes 110.panta jēgai.

Šajā ģimenē, pēc abu partneru kopīga lēmuma, ir piedzimuši divi bērni, kuru bioloģiskā māte ir Pieteikuma iesniedzējas partnere. Pēc otrā bērna piedzimšanas, Pieteikuma iesniedzēja vēlējās izmantot Darba likuma 155.panta pirmajā daļā paredzētās tiesības uz 10 kalendārās dienas ilgu atvaļinājumu. Tomēr minētā norma šādas tiesības nosaka vienīgi bērna tēvam, bet ne bērna bioloģiskās mātes partnerei, lai gan konkrētajā situācijā viņa faktiski ir viens no jaundzimušā bērna vecākiem.

Lietu paredzēts uzsākt skatīt 2020.gada 6.oktobrī un gadījumā, ja Satversmes tiesa pieņems lēmumu, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmei, tad likumdevējam būs uzdevums labot esošās likuma normas, tas nozīmē, ka ilgstošajām diskusijām par to, ka viendzimuma partneriem nevar būt ģimenes tiks pielikts punkts atzīstot, ka arī viendzimuma partneru ģimenes ir likumiski jāatzīst un jāaizsargā.

Lieta par diskriminējošu - 60 reizes augstāku - valsts nodevas apmēru viendzimuma partneriem

Satversmes tiesas lieta Nr. 2020-34-03

2020.gada jūlijā Satversmes tiesa nolēma pieņemt izskatīšanai Tiesībsarga pieteikumu, kurā tiesa vērtēs vai Ministru kabineta noteikumu normas, kuras paredz valsts nodevas apmēru par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, atbilstību Satversmes 91., 96. un 110.pantam.

Lietas pirmsākumi meklējami 2018.gadā, kad Tiesībsargs sniedza atzinumu Nr.2018-38-26G par dažādu ģimenes formu atzīšanu. Tiesībsargs savā atzinumā vērtēja vai Ministru kabineta noteikumi, kurus piemērojot viendzimuma partneriem, maksājamās valsts nodevas apmērs par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā ir 60 reizes augstāka, nekā tā ir gadījumā, ja persona ir bijusi laulībā. Ņemot vērā, ka Latvijā viendzimuma laulības ir aizliegtas, rodas savāda situācija, kurā vispirms tiek aizliegts divām viena dzimuma personām noslēgt laulību, bet vēlāk šīm personām tiek piemērotas krietni lielākas valsts nodevas, jo personas nav laulātas.

Tiesībsargs aicināja likumdevēju izveidot juridisku ietvaru dažādām ģimenes formām, kas vērsts uz objektīvās realitātes respektēšanu un juridiska ietvara sakārtošanu, kas pozitīvi ietekmētu daudzus Latvijas iedzīvotājus un nav vērsts uz Satversmē nostiprināto laulības - savienības starp vīrieti un sievieti - institūta noniecināšanu. Pašlaik vairākos normatīvajos aktos ir nostiprināts plašāks "ģimenes" institūts, taču jēdziena saturs mēdz būt atšķirīgs. Tiesībsargs jau 2012.gadā nosūtīja valdībai un Saeimai ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos, kas risinātu jautājumus par termina "ģimene" izpratni dažādās jomās, piemēram, sociālo tiesību jomā, saistībā ar procesuālajām normām - tiesībām neliecināt u.c. Taču ieteiktie grozījumi ir palikuši bez izskatīšanas. Arī 2018.gadā Tiesībsargs atzinumā sniedza sekojošas rekomendācijas:

  • valstij īstenot pozitīvo pienākumu paredzēt juridisku ietvaru dažādu ģimenes formu atzīšanai atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas jaunākajām atziņām un Satversmes 110.pantam
  • pārskatīt normatīvo regulējumu, veidojot vienotu izpratni par ģimenes jēdzienu un aizsardzību
  • izdarīt grozījumus Ministru kabineta Noteikumu Nr.1250 13.punktā, paredzot dažādu ģimenes formu atzīšanu

Ņemot vērā, ka Ministru kabinets nepiekrita sniegtajām rekomendācijām, Tiesībsargs izmantoja savas tiesības vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā. Lieta patlaban tiek sagatavota un jau ir zināms, ka Ministru kabinets skatīs valdības sēdē jautājumu par atbildes projekta apstiprināšanu Satversmes tiesai 2020.gada 2.septembrī. Pēc lietas sagatavošanas Satversmes tiesa lems par datumu un laiku, kurā lieta tiks izskatīta tiesas sēdē.

LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka" rūpīgi seko līdzi abu lietu virzībai tiesā un informēs par aktualitātēm šajās lietās.